Wybory Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego

Wybory Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego

Ze względu na niewystarczającą ilość zgłoszeń kandydatów do Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego zdecydowano o zakończeniu procedury wyborczej.
Serdecznie dziękujemy kandydatom oraz innym osobom zaangażowanym w pobudzanie idei samorządności wśród młodzieży.

Zarządzenie Starosty Krakowskiego uchylające zarządzenie w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego oraz ustalenia zasad przeprowadzenia głosowania i kalendarza czynności wyborczych, znajduje się w plikach do pobrania.

Harmonogram

Etap I

Zgłaszanie kandydatów do Młodzieżowej Rady

Od 15.06.2023
do 22.09.2023

Etap II

Ogłoszenie listy kandydatów poddanych pod głosowanie

do 13.10.2023

Etap III

Głosowanie

Odwołane

Etap IV

Oficjalne ogłoszenie wyników

Do 20.11.2023

Czym jest i czym zajmuje się Młodzieżowa Rada Powiatu Krakowskiego?

Młodzieżowa Rada funkcjonuje jako organ kolegialny, ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny dla organów Samorządu Powiatu Krakowskiego. Opiniuje projekty uchwał dotyczące młodzieży, podejmuje działania na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej oraz bierze udział w opracowaniu działań strategicznych powiatu na rzecz młodzieży oraz monitoruje ich realizację.

Jak zostać radnym Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego?

Kto może kandydować?

Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) ma osoba ucząca się, która w ostatnim dniu głosowania ukończyła 15 lat i nie ukończyła 18 roku życia, zamieszkała na terenie powiatu krakowskiego oraz która nie została skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kiedy można zgłaszać kandydaturę?

Zgłaszanie kandydatur na radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego odbywa się w terminie od 15 czerwca do 22 września 2023 r.

Jak zgłosić kandydaturę?

Zgłaszanie kandydatur odbywa się wyłącznie elektronicznie, poprzez rejestrację i wypełnienie zgłoszenia aplikacyjnego w Strefie Kandydata.
Do zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia podpisaną przez co najmniej 30 osób.

Pamiętaj!

Listę poparcia może podpisać zamieszkała na terenie powiatu krakowskiego osoba ucząca się, która w dniu głosowania (tj. między 6 a 10 listopada 2023 r.) będzie miała ukończone 15 i nieukończone 18 lat (w dniu 6 listopada 2023 r.).
Osoba spełniająca wskazane warunki może podpisać listę poparcia danego kandydata tylko raz.
To ważne, ponieważ podpisy złożone z naruszeniem wyżej wymienionych zasad nie będą liczone do niezbędnego minimum, a to może spowodować, że nie zakwalifikujesz się do drugiego etapu wyborów.