Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy.

Kontakt:

Telefon
12 39 79 103

Adres e-mail
mlodziezowarada@powiat.krakow.pl

Dodatkowa strona www
powiat.krakow.pl

Adres:

Starostwo Powiatowe w Krakowie
Al. Juliusza Słowackiego 20
30-037 Kraków

Napisz do nas

* Pola obowiązkowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane w Starostwie Powiatowym w Krakowie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO” i przepisami krajowymi z zakresu danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Powiat Krakowski z siedzibą w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, tel: 12 633-49-06, adres e-mail:
zarzad@powiat.krakow.pl.
3. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod numerem (12) 3979509, adres e-mail:
iod@powiat.krakow.pl.
4. Dane osobowe pozyskane w związku z kandydowaniem przez Panią/Pana do Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego będą przetwarzane w celach związanych z: przeprowadzeniem wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego, działalnością w Młodzieżowej Radzie Powiatu Krakowskiego, m.in. udziałem w sesjach młodzieżowej rady, udziałem w szkoleniach i warsztatach, udziałem w wydarzeniach związanych z działalnością Młodzieżowej Rady Powiatu
Krakowskiego, promocją projektów realizowanych przez Młodzieżową Radę Powiatu Krakowskiego, realizacją materiałów informacyjno-promocyjnych Młodzieżowej Rady Powiat, utrwalaniem i publikacją wizerunku oraz głosu, a także udzielaniem odpowiedzi na Pani/Pana pisma.
5. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016
r., zwane dalej RODO),
6. Odbiorcami danych, czyli podmiotami którym dane osobowe będą ujawnione są wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie
przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Starosta Krakowski zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów
informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu, a także podmiotom , które świadczą usługi prawne.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a następnie będą przechowywane w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Krakowie przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla danej grupy archiwalnej zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie, a także prawo
do przenoszenia danych – w wypadkach przewidzianych przepisami prawa;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem kandydowania do Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego oraz wykonywania mandatu radnego Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność kandydowania do Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego.