REGULAMIN

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania internetowej Platformy dostępnej po adresem powiat-krakowski.mlodziezowa-rada.org, która służy do obsługi Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego, w tym zgłaszania kandydatów i głosowania na nich poprzez sieć Internet.
2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Platformy. Korzystając z Platformy Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Regulamin określa zasady działania oraz świadczenia i korzystania z usług na tej Platformie.
5. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy. 
6. Zasady i tryb procesu wyłaniania członków Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego określają odpowiednie dokumenty dostępne w zakładce O Młodzieżowej Radzie Powiatu Krakowskiego/Do pobrania na Platformie. 

II. Terminologia

W niniejszym Regulaminie zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 
Platforma – Platforma Internetowa do obsługi Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego dostępna pod adresem powiat-krakowski.mlodziezowa-rada.org oraz jej podstrony.
Użytkownik – osoba, która korzysta z Platformy. 
Konto Kandydata ("Konto") – obszar Platformy, w ramach którego Użytkownik może korzystać z funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu się w Platformie. 
Kandydatura – publikowany na łamach Platformy profil kandydata do Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego.
Usługodawca – Powiat Krakowski reprezentowany przez Starostę Krakowskiego z siedzibą w Krakowie (30-037) przy Al. Słowackiego 20.
Dostawca Platformy – Mediapark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON 36950586.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III. Zakres świadczonych usług

Prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników, związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną, w szczególności związane z możliwością: 
a. Zgłaszanie kandydatur do Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego. Administrator zapewnia możliwość zgłoszenia Kandydatur do Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego. Ta czynność wymaga założenia Konta Kandydata w Platformie i wypełnienia specjalnego formularza. Założenie Konta Kandydata i skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych. Zasady i tryb zgłaszania Kandydatur do Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego, określają odpowiednie dokumenty dostępne w zakładce: Do pobrania. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu przyjęcia i obsługi Kandydatury do Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego.
b. Głosowanie na Kandydatów do Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego. Administrator zapewnia możliwość głosowania na Kandydatów do Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego, poprzez specjalnie przygotowany formularz. Głosowanie wymaga podania danych osobowych. Zasady i tryb głosowania na Kandydatów do Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego, określają odpowiednie dokumenty dostępne w zakładce: Do pobrania. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu zarejestrowania głosu.
c. Wyrażenie poparcia dla Kandydatów do Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego. Administrator zapewnia możliwość wyrażenia poparcia dla kandydatów do Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego, poprzez specjalnie przygotowany formularz. Wyrażenie poparcia wymaga podania danych osobowych. Zasady i tryb wyrażania poparcia dla kandydatów do Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego, określają odpowiednie dokumenty dostępne w zakładce: Do pobrania. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu zarejestrowania poparcia.
d. Formularz kontaktowy - Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych tj. imię, nazwisko, oraz adres e-mail. Dane są niezbędne do skontaktowania się Administratora z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane osobowe, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a brak ich wprowadzenia będzie skutkować brakiem możliwości jego obsługi, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

IV. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych przetwarzanych za pośrednictwem Platformy jest Powiat Krakowski.
2. Dane osobowe Użytkowników Platformy przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury związanej z wyborem radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z art. 10b ustawy o samorządzie województwa.
3. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników korzystających z tej Platformy. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
4. W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz w celu zapewnienia monitorowania ochrony danych Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z tych uprawnień.
5. Szczegółowe informacje, które Administrator danych zobowiązany jest przekazać Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz sposoby kontaktu z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych, dostępne są w Polityce Prywatności.

V. Usługodawca i Dostawca Platformy

Usługodawcą Platformy do  obsługi Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego  jest Powiat Krakowski reprezentowany przez Starostę Powiatu z siedzibą w Krakowie, Al. Słowackiego 20, 30-037.
Dostawcą Platformy jest Mediapark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON 36950586.

VI. Zgłaszanie Kandydatury

1. Zgłoszenie Kandydatury do Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego wymaga zarejestrowania poprzez Użytkownika Konta w Platformie, poprzez wypełnienie formularza znajdujące się pod adresem powiat-krakowski.mlodziezowa-rada.org/rejestracja.
2. Użytkownik, korzystając ze swojego Konta, może: dodać swoją Kandydaturę, wysyłać Kandydaturę do rozpatrzenia, poprawiać Kandydaturę, która została zwrócona do poprawy w trakcie procedowania.. 
3. Do założenia Konta na Platformie nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail (niezbędnego do założenia Konta Kandydata) oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
4. Wszystkie przekazane przez Kandydatów do publikacji materiały (np. zdjęcia) stanowią ich własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Kandydata. Kandydat zgadza się na publikację materiałów na Platformie.
5. Kandydat oświadcza, że wszelkie wprowadzone przez niego materiały nie naruszają praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Usługodawcy lub innym podmiotom zaangażowanym w prowadzenie Platformy z jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z publikacją materiałów na Platformie zobowiązuję się do zaspokojenia tych roszczeń, oraz pokrycie wszelkich kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem Usługodawca lub inny podmiot zaangażowany w prowadzenie Platformy poniósł.
6. Kandydat wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikację, wszelkich opublikowanych przez niego materiałów na Platformie.

VII. Zasady korzystania z Platformy

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na zasadach określonych w przepisach prawnych dostępnych w zakładce Wybory krok po kroku/Do pobrania. 
2. Podczas korzystania z usług udostępnianych na Platformie, Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych zgodnych z prawdą.
3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz celami utworzenia Platformy. Umieszczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.
4. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do korzystania z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem, nie zakłócając jej działania, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich, a także do korzystania z wszelkich usług udostępnionych za jej pośrednictwem jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
5. W razie stwierdzenia przez Użytkownika naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Platformy jest on zobowiązany niezwłocznie przekazać wszelkie informacje Usługodawcy.
6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z Platformy.
7. W przypadku powzięcia wiadomości o korzystaniu z Platformy w sposób sprzeczny z prawem lub w sposób naruszający niniejszy Regulamin, Usługodawca ma prawo do zablokowania Konta Kandydata oraz możliwość podjęcia odpowiednich kroków prawnych.

VIII. Odpowiedzialność

1. Usługodawca, jak i Dostawca Platformy zastrzegają sobie możliwość do wyłączenia Platformy z podaniem okresu na jaki Platforma zostanie wyłączona. W przypadku, gdy przerwa bądź czasowe zawieszenie dostępności Platformy będą możliwe do przewidzenia Usługodawca opublikuje stosowną informację z odpowiednim wyprzedzeniem.
2. Usługodawca jak i Dostawca Platformy nie ponoszą odpowiedzialności, za szkody które są skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich jak i za szkody powstałe w następstwie zakłóceń dostępności usług za pośrednictwem Platformy.
3. Usługodawca i Dostawca Platformy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które wynikają z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Platformy oraz nieprawidłowego korzystania z Platformy przez Użytkownika.
4. Usługodawca i Dostawca Platformy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania Użytkownika.
5. Usługodawca i Dostawca Platformy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej hasła lub loginu.

IX. Zgłoszenia

1. Wszelkie nieprawidłowości i usterki związane z funkcjonowaniem Platformy Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@media-park.pl
2. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać nazwę Użytkownika, adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, oraz dokładny opis zgłoszenia.
3. Zgłoszenia są rozpatrywane niezwłocznie.

X. Prawa autorskie i licencje

1. Platforma, oprogramowanie w jej zakresie, aktualizacje i modyfikacje oraz wszelkie inne możliwe zmiany wraz z kodem źródłowym są przedmiotem autorskich praw majątkowych, które podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U z 2021 r. poz 1062 z poźn. zm.) i przysługują Mediapark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON 36950586.
2. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie oraz dokonywanie opracowań elementów zarówno w części jak i w całości Platformy, oraz jej wyglądu bez zgody Dostawcy Platformy, jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 maja 2023 r.
2. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianie.
3. Wprowadzone zmiany w Regulaminie zawsze będą publikowane na tej stronie.
4. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Regulaminu.
5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny, właściwy dla miejsca funkcjonowania Usługodawcy.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Data publikacji: 30.05.2023 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.05.2023 r.